Aquarium CB 21MHz Electronics Music Photos ZX Spectrum +2A Cooking Fishing Main page Aquarium CB 27MHz Electronics Music Fotos ZX Spectrum Cooking Fishing
Česká verze

Connecting the plotter Minigraf 507 to a PC

Podařilo se mi sehnat disketu k Minigrafu. Je na ní software pro ovládání plotru pomocí PC, zapojení kabelu a testovací program. Disketa obsahuje i stručný popis instrukcí, o kterých je možné říct, že mají svůj obraz v instrukcích jazyka HPGL. Ten je níže.
TESTY PRO MINIGRAF A-507 - vyrobce ARITMA Praha

  Na teto diskete (208kB) jsou nasledujici soubory :

COLDBOOT.EXE.....pomocny program pro reset pocitace
COLUMB74.MNG.....datovy soubor s kresbou raketoplanu Kolumbie
EDIT.COM.........editor k precteni manualu Minigrafu
INFO.NFO.........text, ktery prave ctete
MNGDRV.BIN.......driver pro ovladani Minigrafu
MNGEND.VOC.......
MNGSTART.VOC.....hlasove vystupy pro SOUNDBLASTER
MNGTEST.EXE......samotny testovaci program
POPIS.TXT........manual pro pripojeni Minigrafu k PC
SHUTTLE1.MNG.....datovy soubor s kresbou raketoplanu Shuttle
VGACS.COM........program pro instalaci cestiny na obrazovku
VPLAY.EXE........prehravac zvuk. souboru pro SOUNDBLASTER
 
  Tyto soubory si prekopirujte do samostatneho podadresare na pevnem disku.
V CONFIG.SYSu do nej musi byt udelana cesta (napr. PATH=C:\MINIGRAF;...),
dalsim prikazem v CONFIG.SYS musi byt DEVICE=MNGDRV.BIN PORT1 - timto se na-
instaluje driver pro MINIGRAF. Nemate-li v pocitaci zvukovou desku SOUND-
BLASTER, nemusite kopirovat soubory VPLAY.EXE, MNGSTART.VOC a MNGEND.VOC.
Instalace driveru se musi ohlasit zpravou OK pri bootovani pocitace. Samot-
ne testy se spousti prikazem MNGTEST. Program nesnasi v CONFIG.SYSu prikaz
SHARE ! 
  Pokud nabootujete pocitac z teto diskety , program se spusti automaticky.
  Popis prikazu pro MINIGRAF a zapojeni kabelu najdete v souboru POPIS.TXT -
lze si ho precist primo z programu MNGTEST.

        PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA MINIGRAF-PC       
             (verze 1.0)             
          popis a návod k obsluze          
                               

   Souprava A0526 je určena k připojení malého
souřadnicového zapisovače Minigraf A0507, resp. Amagraf A0517
(dále jen "Minigraf") k osobním počítačům typu PC vybaveným
paralelním rozhraním a operačním systémem typu MS-DOS.

Souprava obsahuje:

1 propojovací kabel
1 disketu 360 KB
1 záruční list

   Propojovací kabel zajišťuje přenos řídicích signálů
počítače do Minigrafu, disketa obsahuje programové vybavení
(tzv. driver resp. ovladač Minigrafu), kterým jsou
interpretovány symbolické instrukce grafického jazyka a
převáděny na potřebné řídicí signály pro Minigraf.

Pozn.: V dalším textu se předpokládá povšechná znalost
    operačního systému typu MS-DOS.

A) Připojení Minigrafu k počítači
                 

   Minigraf Aritma je připojitelný k libovolnému počítači,
který je kompatibilní s typy IBM PC/XT/AT a je vybaven
standardním paralelním rozhraním. Propojovací kabel je
zapojen takto :

strana PC    : 25-pólová zástrčka SUB-D
          (tzv. "typ Cannon")
strana Minigrafu : 11-pólová zásuvka TX 715,
          klíč v 7.pozici

                        
   PC          Minigraf      
                        
  signál   vývod   signál   vývod  
                        
   D0      2     X1     10   
                        
   D1      3     X2      9   
                        
   D2      4     X4      8   
                        
   D3      5     Y1      4   
                        
   D4      6     Y2      3   
                        
   D5      7     Y4      2   
                        
   D7      9     PEN     5   
                        
 signálová  18 až 25  signálová   1, 11  
  zem          zem         
                        
 Ostatní vývody nezapojeny

Pozn.: Při pohledu na Minigraf zezadu jsou jednotlivé vývody
    plošného spoje číslovány zprava.

   Signály X1, X2, X4 slouží k ovládání posuvu pisátka,
podobně signály Y1, Y2, Y4 slouží k ovládání posuvu papíru.
Signál PEN ovládá stav pisátka (nahoře/dole).

   Propojovací kabel se na straně počítače připojuje na
konektor paralelního rozhraní (Centronics).

B) Instalace programového vybavení
                 

   Program pro ovládání Minigrafu - tzv. ovladač (driver) -
je uložen na dodané disketě v souboru MNGDRV.BIN. Je
použitelný v operačním systému MS-DOS a všech kompatibilních
systémech.

Ovladač se nainstaluje takto:

- soubor MNGDRV.BIN překopírujeme na systémovou disketu
 (disk)
- do souboru CONFIG.SYS v hlavním adresáři systémové diskety
 (nebo disku) přidáme příkaz

   DEVICE = MNGDRV.BIN PORTx

 kde označuje cestu k uloženému ovladači a symbol x
 označuje pořadí paralelního portu  počítače, ke kterému je
 připojen kabel Minigrafu (1 až 3).

- poté znovu zavedeme operační systém současným stisknutím
 kláves Ctrl Alt Del.

   Proběhne-li instalace ovladače správně, vypíše se na
obrazovce zpráva

   MINIGRAF DRIVER VER 1.0
   INSTALLED ON PARALLEL PORTx

kde x je opět pořadí paralelního portu, přes který bude
ovladač řídit Minigraf.
   Dojde-li při instalaci ovladače k nějaké chybě, vypíše
se zpráva

   MNGDRV INSTALLATION ERROR

a ovladač nebude do paměti počítače zaveden. Příčinou chyby
při instalaci může být:

- požadované paralelní rozhraní neexistuje
- chybné označení cesty nebo názvu souboru

Pozn.: Před zavedením operačního systému je doporučeno
    Minigraf vypnout.

Důležitá upozornění :

   Ovladač po zavedení do paměti zjišťuje rychlost
počítače. Je-li počítač vybaven přepínačem TURBO pro
přepínání dvou rychlostí, je nutné po každém přepnutí
počítače na jinou rychlost systém opět znovu zavést.

   Po instalaci ovladače je v operačním systému definováno
nové jméno zařízení "MNG" (viz též dále). Vzhledem k
vlastnostem operačního systému nelze proto nadále toto jméno
používat pro diskové soubory a to bez ohledu na případnou
příponu (extension).

C) Obsluha programu
          


1. Volání ovladače Minigrafu
              

   Na ovladač Minigrafu se lze v systému odkazovat jako na
jméno zařízení "MNG". Toto jméno vystupuje v systému jako
jméno textoveho souboru, do kterého lze pouze psát. Do tohoto
souboru je pak možné posílat text , obsahující instrukce
Minigrafu.
   Například příkazem COPY CON MNG můžeme vysílat instrukce
do Minigrafu přímo z klávesnice (odešlou se ale najednou až
po stisknutí Ctrl Z a ENTER) nebo příkazem COPY MNG
lze vyslat do Minigrafu data ze souboru .

Pozn.: Instrukce Minigrafu lze vysílat do zařízení MNG též
    příkazem PRINT. To umožňuje činnost Minigrafu tzv. "na
    pozadí", aniž by tím byla znemožněna současná další
    činnost s počítačem.

   Při volání z vyšších jazyků je vzhledem k výše popsaným
vlastnostem fiktivního souboru "MNG" třeba zachovat tato
pravidla:

- deklarovat soubor typu text a přiřadit mu jméno "MNG"
- otevřít tento soubor pro zápis
- do tohoto souboru lze zasílat instrukce Minigrafu běžnými
 výstupními příkazy
- soubor není nutno na závěr uzavírat (vyjma jazyka C)


Příklady (význam vysílaných dat viz dále):


10 REM === VOLANI MINIGRAFU - GWBASIC ===
20 REM
30 OPEN "MNG" FOR OUTPUT AS #1
40 PRINT #1, "IN PU PA 0,0 PR 100,10;"


program MINI; { volani Minigrafu - TurboPascal }
var SB : text;
begin
  assign (SB,'MNG');
  rewrite (SB);
  write (SB,'IN PU PA 0,0 PR 100,10;')
end.


#include  /* volani Minigrafu - jaz. C */
void  main ()
{
 FILE  *fd;
 fd=fopen ("MNG","w");
 fprintf (fd,"IN PU PA 0,0 PR 100,10;");
 fclose (fd);
}

2. Souřadný systém Minigrafu
              

   Pracovní prostor Minigrafu je obdélník cca 190x270 mm
uvnitř formátu A4 na výšku. Každý bod je určen souřadnicemi
x, y. Základní krok Minigrafu je v obou osách 1/8 mm.
Souřadnice cílových bodů jsou zadávány v kreslicích
jednotkách rovných tomuto základnímu kroku (případná
desetinná část čísla se ignoruje).
   Osa x je rovnoběžná s kratší stranou kreslicího listu
A4, osa y s delší stranou. Absolutní počátek souřadných os je
vlevo dole. Při této základní poloze souřadného systému tedy
pracovnímu prostoru Minigrafu odpovídá zhruba tento možný
rozsah souřadnic v kreslicích jednotkách:

osa x: 0 až 1520     osa y: 0 až 2160

   Počátek souřadných os je ovšem možné přemístit
(instrukcí SO) do jiné než základní polohy (i mimo kreslicí
plochu).
   Velikost absolutních souřadnic cílových bodů není nijak
kontrolována, což může způsobit vyjetí papíru z vodicích
kladek nebo přesun pisátka na krajní doraz a následné
znehodnocení kresby. Umožňuje to však kreslení na delší pás
papíru.


3. Grafický jazyk Minigrafu
              
   Pro řízení činnosti Minigrafu je použit speciální
grafický programovací jazyk. Tento jazyk sestává z instrukcí
tvořených dvoupísmenným mnemotechnickým kódem (velká či malá
písmena), za nímž může následovat pole parametrů a případně
tzv. instrukční terminátor (nutný za poslední instrukcí!).
Je-li v instrukci uvedeno více parametrů (číselných), musí
být navzájem odděleny alespoň jednou mezerou nebo čárkou,
nebo znaménkem + či -, jemuž smějí předcházet čárky či mezery
(povinný separátor). Libovolný počet mezer a čárek smí být
kromě toho uveden jako nepovinný separátor před, za i mezi
písmeny mnemotechnického kódu a před instrukčním
terminátorem. Jako instrukční terminátor slouží alespoň jeden
středník. Výběr instrukce končí buď dosažením tohoto
terminátoru nebo dalšího mnemotechnického kódu. Uvedená
syntaxe je znázorněna následujícím schématem:


  mnemotechnický       pole       instrukční
    kód         parametrů     terminátor
                           
                           
                           
                            
sep X sep X sep  parametr sep parametr sep term
                         
                         
                         
                         
                 
   nepovinné        povinný
   separátory       separátor

   Některé instrukce mají tzv. nepovinné parametry, které -
jsou-li vynechány - nabývají předem definovaných standardních
hodnot. Má-li být parametr vynechán, musí být vynechány i
všechny následující parametry téže instrukce.
   Zvláštní případ představuje instrukce LB, která musí být
ukončena znakem, definovaným jako tzv. textový terminátor.
Tímto znakem je v současné verzi ovladače znak (hex.
hodnota 0DH).

Některé instrukce jako PA, PR, PU a PD mohou mít i větší
počet parametrů (oddělených navzájem povinným separátorem);
tyto tzv. volitelné parametry jsou v popisu syntaxe
jednotlivých instrukcí znázorněny čárkou a tečkami v
hranatých závorkách.

Pozn.: S výjimkou instrukcí LB a UC připouští zapisovač ve
    vstupním proudu kdekoliv mezi přijímanými znaky též
    řídicí znaky s kódem 0 až 1FH a 7FH, které ignoruje.
    Znaky s dekadickou hodnotou větší než 127 jsou kromě
    toho (s vyjímkou instrukce UC) interpretovány
    modulo 128.

   Parametry instrukcí jsou většinou číselné, t.j.
posloupnosti číslic v kódu ASCII (hex. hodnoty 30H až 39H) s
ev. desetinnou tečkou (2EH). Takový parametr, který vždy jako
celek reprezentuje jeden kvantitativní údaj (např.
souřadnici) musí být (s ohledem na ev. předcházející
znaménko) v rozsahu -32768 až 32767 a jeho případná desetinná
část je ovladačem ignorována.
   Druhým možným typem parametru jsou znakové parametry v
instrukcích LB a UC, kde každý znak reprezentuje svou
hexadecimální hodnotu v kódu ASCII - v terminologii
programovacích jazyků jim odpovídají pojmy textový resp.
znakový řetězec.

   Popis syntaxe uvedený dále pro každou konkrétní
instrukci používá tuto notaci:

XX    - Mnemotechnický kód je pro přehlednost tištěn
      velkými písmeny a od dalších částí instrukce
      oddělen mezerou.

parametr - Symboly vytištěné malými písmeny jsou názvy
      parametrů instrukce.

,    - Jako povinný separátor je pro jednoduchost uváděna
      pouze čárka.

[  ]  - Celá parametrová sekvence uvedená v hranatých
      závorkách může být vynechána (nepovinné
      parametry).

[,...]  - Celá parametrová sekvence uvedená před tímto
      symbolem může být (s povinnými separátory)
      vícekrát opakována (volitelné parametry).

;    - Jako instrukční terminátor je pro jednoduchost v
      popisu syntaxe uveden pouze středník.

Zjistí-li zapisovač při zpracování instrukcí nedodržení
popsaných syntaktických pravidel, nesprávnou instrukci
zpravidla ignoruje a pokračuje nejbližší rozpoznanou
instrukcí.

Následující tabulka uvádí abecední přehled všech instrukcí
implementovaných v současné verzi ovladače, včetně jejich
syntaxe a anglických názvů, od nichž je odvozen
mnemotechnický kód:

   Přehled instrukcí ovladače Minigrafu (verze 1.0)

                               
  syntaxe          název             
                               
  BP          Základní pozice papíru       
             (Basic Position)          
                               
  CI r         Kružnice              
             (CIrcle)              
                               
  ER x,y        Obdélník relativně         
             (Edge Rectangle relative)      
                               
  HM          Výpis na Minigraf          
             (Hardcopy to Minigraf)       
                               
  HP          Výpis na tiskárnu          
             (Hardcopy to Printer)        
                               
  IN          Inicializace            
             (INitialize)            
                               
  LBc[c...c]    Výpis textu           *  
             (LaBel text string)         
                               
  LT[p1,p2[,p3,p4]]   Typ čáry              
             (Line Type)             
                               
  PA[x,y][,...]     Přesun absolutně          
             (Plot Absolute)           
                               
  PR[x,y][,...]     Přesun relativně          
             (Plot Relative)           
                               
  PD[x,y][,...]     Pisátko dolů            
             (Pen Down)             
                               
  PU[x,y][,...]     Pisátko nahoru           
             (Pen Up)              
                               
  SI[xx,xy,yx,yy]    Velikost písma           
             (SIze)               
                               
  SO[x,y]        Nastavení počátku souřadnic     
             (Set Origin)            
                               
  SS          Nastavení standardní znakové sady  
             (Set Standard character set)    
                               
  SA          Nastavení alternativní znakové sady 
             (Set Alternate character set)    
                               
  UC[p...p]t      Uživatelův znak         *  
             (User's Character)         
                               

* Parametr instrukce je znakový.

4. Popis instrukcí
         

Instrukce IN;

  Tato instrukce způsobí tzv. inicializaci Minigrafu.
Předpokládá se, že před vysláním této instrukce bude v
Minigrafu založen papír tak, že jeho horní okraj se bude krýt
s hranou otevřeného zadního vyklápěcího stolku Minigrafu.
Provedou se následující činnosti:

- pisátko se zdvihne a najede na levý okraj papíru
- vynuluje se souřadnice X, souřadnice Y bude nastavena na
 1700 (odpovídá předpokládané pozici papíru)
- nastaví se absolutní režim souřadnic
- nastaví se plná čára
- nastaví se standardní znaková sada, velikost písma 3,0,0,3

   Tuto instrukci je nutné zadat (po instalaci ovladače) po
každém zapnutí Minigrafu. Doporučuje se touto instrukcí
zahajovat každou kresbu. Slouží k nastavení definovaného
stavu Minigrafu.


Instrukce PU [x,y][,...]; a PD [x,y][,...];

   Tyto instrukce ovládají zvedání a spouštění pisátka.
Instrukce PU pisátko zvedne, PD pisátko spustí. V instrukcích
je možné zadat libovolný počet dvojic souřadnic, které se pak
akceptují jako povely pro přesun pisátka podle právě
nastaveného režimu (absolutně nebo relativně). Po instrukci
PD s parametry se tak bude kreslit čára momentálně platného
typu (implicitně plná čára).


Instrukce PA [x,y][,...]; a PR [x,y][,...];

   Tyto instrukce přesouvají pisátko (spuštěné nebo
zdvižené) do nové polohy podle zadaných souřadnic. Je-li
pisátko spuštěno, je kreslena čára momentálně platného typu
(implicitně plná čára). V instrukci PA se souřadnice
interpretují absolutně, v instrukci PR relativně.
V instrukcích je možné zadat libovolný počet dvojic
souřadnic. Po vykonání instrukce zůstává nastaven její režim
(tj. absolutní nebo relativní).


Instrukce LT [p1,p2[,p3,p4]];

   Tato instrukce stanoví typ čáry a parametry pro
přerušovanou čáru. Veškerá další kresba (s vyjímkou výpisu
textů a kresby kružnic) pak bude provedena tímto typem čáry.
Instrukce LT může mít žádný, dva nebo čtyři parametry.
   Parametry p1 a p3 určují délku čárek a parametry p2 a p3
určují délku mezer, vždy v milimetrech. Mohou nabývat pouze
nezáporných hodnot, uplatní se celá část zbytku po dělení 32.
Je-li p1 nebo p3 rovno 0, kreslí se pouze tečka.
   Aby byl konec přerušované čáry vyznačen vždy, i když
vyjde do mezery, je poslední část čáry kreslena vždy se
spuštěným pisátkem (tedy alespoň tečka).
  Nastavený typ čáry platí až do jeho předefinování novou
instrukcí LT. Po instrukci LT bez parametrů a po inicializaci
Minigrafu je nastavena vždy plná čára.

Některé příklady typů čar:

   LT 3,3;                
   LT 6,3;                 
   LT 6,3,3,3;              
   LT;                   


Instrukce ER x,y;

   Tato instrukce nakreslí obdélník se stranami ve směru
souřadných os, jehož jeden vrchol bude v momentální pozici
pisátka a protilehlý vrchol bude relativně určen souřadnicemi
x,y (šířka a výška obdélníka). Potom se pisátko vrátí do
původní pozice. Po instrukci bude stav pisátka (nahoře/dole)
takový, jaký byl před instrukcí.


Instrukce CI r;

   Tato instrukce nakreslí (vždy plnou čarou) kružnici o
poloměru daném parametrem r a se středem v momentální pozici
pisátka. Potom vrátí pisátko do původní pozice a stavu.
Přesnost aproximace kružnice nelze měnit, maximální chyba
může být asi 1/8 mm. Parametr r musí být nezáporný, při jeho
nulové hodnotě se kreslí pouze bod.


Instrukce BP;

   Tato instrukce způsobí zdvihnutí pisátka a najetí papíru
do pozice, kdy se jeho horní hrana přibližně kryje s hranou
otevřeného zadního vyklápěcího stolku Minigrafu (to je
pozice, která se předpokládá před instrukcí IN). To usnadňuje
práci při ladění kreslicího programu.


Instrukce SO [x,y];

   Tato instrukce nastaví počátek souřadného systému do
jiného místa (i mimo kreslící list) takto:

- instrukce bez parametru nastaví počátek souřadných os do
 momentální pozice pisátka
- instrukce s parametry x,y nastaví počátek souřadných os do
 bodu, daného souřadnicemi x,y v základní poloze souřadného
 systému.

Instrukce LBc[c...c];

   Tato instrukce vypíše zadanou posloupnost znaků,
počínaje znakem bezprostředně za LB a konče znakem před 
(hex. hodnota 0DH). Výchozím bodem pro první znak
vypisovaného textu je okamžitá poloha pisátka. Po vypsání
posledního znaku je pisátko přesunuto do polohy, která by
odpovídala výchozímu bodu prvního znaku dalšího textu v téže
řádce.
   Směr řádky jakož i velikost a tvar písma je určen
nastavením parametrů písma instrukcí SI (standardně směr
řádky rovnoběžný s osou x, písmo kolmé, vysoké 3 mm a široké
1.5 mm). Použitá znaková sada je určena instrukcemi SS nebo
SA (standardně SS).


Instrukce SI [xx,xy,yx,yy];

   Každý znak znakové sady je zakódován v rovnoběžníkovém
(obecně kosodélníkovém) rastru o rozměrech 4x8 rastrových
jednotek, z toho je 1 jednotka pod řádkem a jedna jednotka je
vyhražena pro eventuální diakritické znaménko nad znakem.
Vlastní rozměr (šířka x výška) znaku (např. velkého písmene
H) je tedy 4x6 rastrových jednotek. Mezera mezi znaky je vždy
2 rastrové jednotky.
   Parametry instrukce SI určují charakteristiky výpisu
písma takto (rozměry v milimetrech):

xx - dvojnásobek kolmého průmětu šířky znaku do osy x,
xy - dvojnásobek kolmého průmětu šířky znaku do osy y,
yx - kolmý průmět výšky znaku do osy x,
yy - kolmý průmět výšky znaku do osy y.

   Volbou parametrů instrukce SI lze tedy ovlivnit nejen
šířku a výšku znaků, ale i sklon písma vzhledem k řádce a
sklon řádky. Po inicializaci Minigrafu a po instrukci SI bez
parametrů je nastaven implicitně tvar 3,0,0,3.

Některé příklady:

xx xy yx yy  tvar znaku   výška  šířka  řádka
                              
 1 0 0 1  kolmý     1  mm  0.5 mm  vodorovně
 4 0 0 7  kolmý, úzký  7  mm  2  mm  vodorovně
 4 0 1 4  sklon vpravo  4  mm  2  mm  vodorovně
 0 6 -4 0  kolmý, širší  4  mm  3  mm  svisle vzhůru
 4 4 -4 4  kolmý     5.7 mm  2.3 mm  šikmo vzhůru

Instrukce SS; a SA;

   Tyto instrukce přepínají dvě znakové sady
(standardní/alternativní), které jsou později použity při
vypisování textů instrukcí LB. Standardní znaková sada
odpovídá běžné sedmibitové tabulce ASCII. Obě sady se liší v
posledních pěti znacích, kde má alternativní sada umístěna
česká diakritická znaménka. Po výpisu těchto znamének se (na
rozdíl od ostatních "tisknutelných" znaků) pisátko
nenastavuje do výchozího bodu dalšího znaku, ale vrátí se do
původní pozice.

Standardní - ASCII znaková sada:

   0   1   2   3   4   5   6   7
                              
0        mezera  0   @   P   `   p  
1         !   1   A   Q   a   q  
2         "   2   B   R   b   r  
3         #   3   C   S   c   s  
4         $   4   D   T   d   t  
5         %   5   E   U   e   u  
6         &   6   F   V   f   v  
7         '   7   G   W   g   w  
8  BS      (   8   H   X   h   x  
9         )   9   I   Y   i   y  
A         *   :   J   Z   j   z  
B         +   ;   K   [   k   {  
C         ,   <   L   \   l      
D  CR      -   =   M   ]   m   }  
E         .   >   N   ^   n   ~  
F         /   ?   O   _   o  mezera 
                              

Alternativní - česká znaková sada:

   0   1   2   3   4   5   6   7
                              
0        mezera  0   @   P   `   p  
1         !   1   A   Q   a   q  
2         "   2   B   R   b   r  
3         #   3   C   S   c   s  
4         $   4   D   T   d   t  
5         %   5   E   U   e   u  
6         &   6   F   V   f   v  
7         '   7   G   W   g   w  
8  BS      (   8   H   X   h   x  
9         )   9   I   Y   i   y  
A         *   :   J   Z   j   z  
B         +   ;   K   [   k  čárka 
C         ,   <   L   \   l  krouž. 
D  CR      -   =   M   ]   m  háček 
E         .   >   N   ^   n  vokáň 
F         /   ?   O   _   o  přehl. 
                              

Pozn.: Řídicí znaky (00H až 1FH) jsou při výpisu ignorovány s
    vyjímkou znaků CR (textový terminátor) a BS (krok
    zpět; následuje-li více kódů BS bezprostředně za
    sebou, provede se pouze jeden). Znaky s dek. hodnotou
    vyšší než 127 (7FH) jsou interpretovány modulo 128.

Instrukce UC[p...p]t;

   Tato instrukce umožňuje vykreslit tzv. uživatelův znak,
tj. definovat další grafém, který není obsažen ve znakových
sadách. Pro definici tvaru znaku se používá stejný rastr jako
pro běžné znaky (srv. instr. SI), přičemž nelze použít
nejvyšší řádek. Jednotlivým průsečíkům rastrových linií jsou
následujícím schématem přiřazena vždy dvě čísla. Menší
(horní) číslo znamená přesun zvednutého pisátka do daného
průsečíku, větší (dolní) číslo znamená přesun do dané pozice
se spuštěným pisátkem (tj. kresbu úsečky).
   Parametrem instrukce je tzv. deklarační znakový řetězec
složený ze znaků, jejichž dekadické hodnoty představují
požadovaná čísla rastrových průsečíků a popisují tak postup
kreslení požadovaného znaku. Výchozím bodem je průsečík 0.
Dekadická hodnota posledního znaku (t) musí být zvětšena o
128.

Následující příklad deklaračního řetězce (v jazyce BASIC)
odpovídá znaku "plus/mínus" :

PM$ = chr$(16)+chr$(84)+chr$(44)+chr$(104)+chr$(58)+chr$(218)


Základní rastr znaku:

                   
                   
                   
   56   57   58   59   60
                   
   120   121   122   123   124
                   
   48   49   50   51   52
                   
   112   113   114   115   116
                   
   40   41   42   43   44
                   
   104   105   106   107   108
                   
   32   33   34   35   36
                   
   96   97   98   99   100
                   
   24   25   26   27   28
                   
   88   89   90   91   92
                   
   16   17   18   19   20
                   
   80   81   82   83   84
                   
   8    9    10   11   12
                    
   72   73   74   75   76
                   
   0    1    2    3    4
                   
   64   65   66   67   68

Instrukce HM; a HP;

   Tyto dvě instrukce umožňují vypsat obsah obrazovky
(v textovém režimu) počítače na Minigrafu pomocí tlačítka
Print Screen.
   Po zavedení ovladače Minigrafu zůstane nastaveno
kopírování obrazovky na tiskárnu (jak je tomu standardně v
operačním systému). Vysláním instrukce HM dojde k
přesměrování kopie obrazovky na Minigraf, což znamená, že
kdykoliv bude stisknuta klávesa Print Screen, vypíše se
momentální stav obrazovky na Minigrafu. Před výpisem najede
pisátko do levé krajní pozice (bez pohybu papíru). Při režimu
obrazovky 80 zn/ř. se vypisuje standardní velikostí písma
3,0,0,3, při 40 zn/ř. velikostí 6,0,0,3 a to vždy ve
standardní znakové sadě. Tato nastavení pak zůstávají v
platnosti i nadále.
   Režim HM zůstává nastaven až do té doby, než bude
instrukcí HP znovu nastavena tiskárna jako cílové zařízení
pro kopii obrazovky.
   Pozor - režim HM nebude zrušen ani instrukcí IN. Při
ukončení práce s Minigrafem je tedy nutné zabezpečit, aby
nezůstal nastaven režim kopírování obrazovky na Minigraf.


5. Příklad programu v jazyce BASIC
                 

   Na dodané disketě je nahrán též soubor PRIKLAD.BAS,
který obsahuje zdrojový tvar programu v jazyce GW-BASIC pro
vykreslení ukázkového obrázku na Minigrafu. Kód, generovaný
tímto programem, je navíc uložen na disketě v souboru
PRIKLAD.PLT. Tento kód může být použit pro vykreslení
ukázkového obrázku přímo (bez volání GW-BASICu) a může tak
sloužit i jako jednoduchý test správné funkce soustavy PC-
Minigraf; stačí zadat příkaz

   COPY d:PRIKLAD.PLT MNG

kde "d:" označuje použitou disketovou jednotku. Po vykreslení
ukázkového obrázku si prostudujte program PRIKLAD.BAS a
porovnejte jej s obrázkem resp. též s generovaným kódem
PRIKLAD.PLT. Tímto postupem získáte základní představu o
způsobu a možnostech programování Minigrafu.

D. Několik poznámek závěrem
              

   Většina instrukcí Minigrafu je jistou podmnožinou
instrukčního souboru grafického jazyka HPGL, který se používá
pro řízení souřadnicových zapisovačů. Tento jazyk používají
také různé grafické programové produkty, jako například
AutoCad, OrCad, SaunaPC, Surfer a řada dalších. To umožňuje s
určitým omezením používat Minigraf i jako souřadnicový
zapisovač pro tyto programové podpory.
   Většina těchto programů totiž používá pro vlastní
kreslení pouze několik instrukcí, zpravidla jen PU, PD, PA a
PR. Souřadnice jsou zpravidla přepočítány na strojové kroky
konkrétního zapisovače a kresba všech objektů, včetně kružnic
a písmen je rozložena na jednotlivé úsečky, což umožňuje v
některých případech generovaný kód interpretovat i na
Minigrafu.
   Při generování kódu pro Minigraf je však nutno grafický
systém nakonfigurovat zhruba takto:

- nastavit typ plotteru na typ HP7475 nebo podobný
- nastavit otočení souřadného systému o 90 stupňů
- nastavit formát A4
- nastavit měřítko pro kresbu 1:5 (strojový krok Minigrafu
 je 5x větší než u HP 7475, kde je 1/40 mm) resp. v tomto
 poměru zmenšit formát papíru

   Při dodržení těchto zásad lze (po nezbytném
experimentování) získat i poměrně velice pěkné a složité
obrázky.
All the best and good luck from Petr Simandl
p21s@hotmail.com
Main page

Last change : 5.1.2000